รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2นางสุดา สุขอ่ำ   
102วัดมาบไผ่นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์แก้ว   
103บ้านหนองเสม็ดนายสมปอง พิริยนนทกุล   
106วัดตะปอนน้อยนางสายทอง เจริญนาน   
107บ้านตรอกนอง    
108วัดตกพรมนายนพดล บุญถนอม   
109วัดเวฬุวันนางตันหยง ลี้พล   
110บ้านบ่อเวฬุนายประเสริฐ ภู่ทรัพย์   
111บ้านโชคดีนางบัวเครือ ออมชมภู   
112บ้านเขาทองนางอำไพพรรณ บุญรอด   
113วัดเกวียนหักนายเชษฐา ศรีโพธิ์ทอง   
114วัดซึ้งบนนายมานพ ทองสุข   
115วัดอิมั้งนางภัทรา ริมคีรี   
116บ้านช้างข้ามนายชาญณรงค์ ศรีอุดทาภาร   
117วัดตะปอนใหญ่นางวัจนา ดิเรกศิลป์   
118วัดวันยาวล่างนางจินตนา เจริญกัลป์   
119วัดซึ้งล่างนายพรพิทักษ์ คำม่วน   
120วัดสะตอน้อย    
121บ้านหนองระหาน    
122มิตรภาพ 20นายปฐมพงศ์ ฐาศิริทรัพย์   
123บ้านบ่อนางประทิน ไชยวงค์   
124บ้านทรัพย์สินพูนนางเพ็ญจันทร์ ระถะยาน   
125วัดวังสรรพรสนางนวลจันทร์ นาวารัตน์   
126วัดเกาะจิก    
127วัดบางชัน    
128บ้านท่าขาหย่าง    
202บ้านมะขามนายภุชงค์ บุญอภัย   
203บ้านหนองสลุดนายมาโนช ผลอนันต์   
204วัดวังจะอ้ายนางทัศนีย์ อวรัญ   
205วัดบ้านอ่างนางสาวปรียาภรณ์ บุญรักษา   
206บ้านทุ่งบอนนางสาวนพมาศ บุญถนอม   
207วัดมะทายนางพิชญา เบี้ยแก้ว   
208บ้านทัพนครนายศุภลักษณ์ ผิวผ่อง   
209วัดโป่งนายรุ่ง มนต์ประสิทธิ์   
210วัดทุ่งเพลนายไพโรจน์ คะเชนทร์   
211บ้านวังตักนายกัมปนาท บุตรดา   
212วัดน้ำรักนายกฤษณะ อินทร์อ่ำ   
213วัดขนุนนายทัศนะ วิเศษ   
302วัดท่าหัวแหวนนายอิสระ ศรีสังข์   
303วัดบางกะไชยนายปัญญา นามธรรม   
304วัดหนองชิ่มนายโสภณ เจริญนาน   
305วัดบางสระเก้านางสาววันเพ็ญ จันทร์ภิรมย์   
306วัดปากน้ำ    
307ปากน้ำแหลมสิงห์นางสาวระริน ทองใบ   
308บ้านคลองกลอยนายปกรณ์ วีระนาถ   
309วัดท่าเขานายภูรินทร์ นิยมนา   
310บ้านแหลมสิงห์    
311บ้านเกาะเปริดนางสิภาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์   
312วัดเขาตาหน่วยนายนุโลม วรฉัตร   
313บ้านคลองใหญ่นางสาวนันท์ณภัทร จิตรถวิล   
314บ้านอีมุยนายณัฐดนัย วัฒนสุข   
315บ้านน้ำตกพลิ้วนายสุรพล พุทธจันทร์   
316พลิ้วนายชัยชาญ ศรีสังข์   
404บ้านป่าวิไลนายโท จินากูล   
405วัดพังงอน    
406บ้านโป่งน้ำร้อนนายสมศักดิ์ ไชยกาศ   
407บ้านปั้นหม้อนายธำรงค์วิชย์ หล่อนิมิตดี   
409บ้านทุ่งกร่างนายณรงค์ นรากร   
410บ้านดงจิกนายบุญรอด พานารถ   
411บ้านทุ่งม่วง    
412บ้านคลองตาคง    
413บ้านทรัพย์ประเมินนายเดชาวัต ผลิพืช   
414บ้านเขาหอมนายสฤษดิ์ ฉิมพาลี   
415บ้านสามสิบพัฒนานายดนัย ชาติศรี   
416บ้านใหม่นายอุดมศักดิ์ คำรอด   
417บ้านโพธิ์นางชรินทร์รัตน์ ชมกุล   
418บ้านจางวางนายวิชิต ปูนรัมย์   
419ราษฎร์พัฒนาสามัคคีนางปราณี คำรื่น   
420บ้านแปลงนายวิทยา เอี่ยมสำอางค์   
421บ้านคลองคตนายเพิ่มศักดิ์ หนูสิทธิ์   
422บ้านเนินดินแดงนางสาวอัมพาพันธ์ คุ้มทรัพย์   
423บ้านแหลมนายณัฐพงษ์ วงษ์แก้ว   
424บ้านหนองบอนนายสรรเสริญ ศรีประภา   
425บ้านคลองใหญ่นายธรรมศักดิ์ สุขสำราญ   
426วัดผักกาดนายศักดิ์ศิริ คำรอด   
427บ้านนาสนาดก์นายสุพร พงศ์วิฑูรย์   
428บ้านคลองบอนนายอำนาจ ชยางคานนท์   
502บ้านทับช้างนายชูชาติ งามจริต   
503บ้านประตง(อนุบาลอ.สอยดาว)นายสุเมธ คันถี   
505บ้านทรัพย์เจริญนายณเดชน์ เนาวรัตน์   
506บ้านตามูลนายธิติวัฒน์ รัตนธรรมเจริญ   
507บ้านตาเรืองนายสุรดิษ สุขอรุณยืนยง   
508วัดสำโรงนางสาวสุวรรณี เจริญนาน   
509บ้านกระทิงทอง    
510โฆวินฑะนางราณี กุยรัมย์   
511บ้านเขาแก้วนายเดชธนา ประสิทธิผล   
512บ้านทับสงฆ์นางสาววนิดา ปรียะอนุกูล   
513บ้านโป่งเจริญชัยนายสรวิชญ์ พันธุ์สุโภ   
514บ้านไทรงามนายคมกริช อันทรง   
516สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2นางนิภา เนาวรัตน์   
517บ้านสวนส้มนายสุธรรม รัตนชัย   
518ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2นายอำนาจ ศิลสังวรณ์   
519หนองมะค่านายวุฒิชัย ไกรวิเศษ   
520บ้านซับตารีนายสามารถ เฉลียวฉลาด   
521บ้านไผ่ล้อมสามัคคีนางวรานิษฐ์ วัฒนศักดิ์ธนากูล   
522สังวาลย์วิทย์ 6    
523บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์นางภัคธินี ทองนพคุณ   
604วัดน้ำขุ่นนายลือชัย ประกาศ   
605บ้านเนินมะหาดนายวสันต์ ช่างนาค   
606บ้านจันทเขลมว่าที่ร้อยตรีดนัย คำพระ   
608วัดพลวงนายสมนึก จันทวงษ์วณิชย์   
609วัดกระทิงนายประวีร์ บรรจงการ   
610วัดคลองตะเคียน    
611บ้านคลองน้ำเป็น    
612วัดคลองพลูนายสุรพล ไชยพงษ์   
613วัดทุ่งกบิลนางไพจิตร์ วรวาทเวทย์มนต์   
614บ้านชากไทยนางรภัสศา เกตุแก้ว   
615วัดตะเคียนทองนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ